Algemene voorwaarden

ACT (Arnica VOF), Mechelsesteenweg 72, 2830 Willebroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.act-team.be

info@act-team.be

Liersesteenweg 49, 2547 Lint, België

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ACT (Arnica VOF) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt u ook in met de voorwaarden van het privacybeleid van ACT (Arnica VOF). 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@act-team.be, dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ACT (Arnica VOF) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ACT (Arnica VOF) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ACT (Arnica VOF) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ACT (Arnica VOF) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@act-team.be

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ACT (Arnica VOF) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@act-team.be

 

 

Algemene Voorwaarden WEBSHOP van ACT

http://act.theshopbuilders.shop/ & www.act-team.be

 

Versie geldig vanaf 1 mei 2021

 

ACT (Arnica VOF)

Mechelsesteenweg 72

2830 Willebroek

info@act-team.be

Ondernemingsnummer 0724731540

 

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ACT (Arnica VOF) en op iedere tussen ACT (Arnica VOF) en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.act-team.be & http://act.theshopbuilders.shop Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ACT (Arnica VOF) behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 ACT (Arnica VOF) garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering & herroepingsrecht

2.1 Levering van het product vindt digitaal of per post plaats, zolang de voorraad strekt. Levering van de dienst (zoals informatiesessie, groepstraining, opleiding of bijscholing) vindt plaats op de aangegeven data.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ACT (Arnica VOF) bestellingen van producten en diensten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen (voor informatiesessies, groepstrainingen, opleiding en bijscholing is dit op de vermelde datum). Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan klanten in België. Voor levering buiten België worden extra kosten aangerekend.

 

2.3.1 Aan de leveringsplicht van ACT (Arnica VOF) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ACT (Arnica VOF) geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Levering geschiedt door het toesturen van het aangeschafte product per post of per e-mail.

 

2.3.2 Aan de leveringsplicht van ACT (Arnica VOF) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ACT (Arnica VOF) geleverde diensten doorgaan op de geplande data die vermeld staan op de website www.act-team.be.

 

2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een e-mail naar info@act-team.be of een aangetekend schrijven naar Liersesteenweg 49, 2547 Lint tav Neanke Van Antwerpen.

 

2.5 Een evenement of dienst kan om welke reden dan ook worden geannuleerd door ACT (Arnica VOF) . Indien een evenement wordt geannuleerd, worden eventuele betaalde (toegangs)gelden terugbetaald binnen 30 dagen na annulatie.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.

 

4. Gegevensbeheer

 

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij ACT (Arnica VOF) , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ACT (Arnica VOF) . De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

 

4.2 ACT (Arnica VOF) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

4.3 ACT (Arnica VOF) maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

5. Aansprakelijkheid op activiteiten

 

5.1 ACT (Arnica VOF) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de georganiseerde activiteiten zelf moet meenemen.

 

 

Specifieke Voorwaarden ‘Webinars en online hulpverlening’ van ACT (Arnica VOF)

 

Versie geldig vanaf 1 mei 2021.

 

ACT (Arnica VOF)
Mechelsesteenweg 72
2830 Willebroek

info@act-team.be

Ondernemingsnummer 0724731540

 

 

1. Algemeen

 

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod in de categorie ‘Webinars en online hulpverlening’ van ACT (Arnica VOF) en op iedere tussen ACT (Arnica VOF) en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.act-team.be & http://act.theshopbuilders.shop/ Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling in de categorie 'Webinars en online huplverlening' geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ACT (Arnica VOF) behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 ACT (Arnica VOF) garandeert dat het geleverde product in de categorie ‘Webinars en online hulpverlening’ beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering & herroepingsrecht

2.1 Levering van het product in de categorie ‘Webinars en online hulpverlening’ vindt digitaal/online plaats, zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ACT (Arnica VOF) bestellingen van producten in de categorie ‘Webinars en online hulpverlening’ tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten in de categorie ‘Webinars en online hulpverlening’ gebeurt in Vlaanderen en Nederland.

 

2.3 Aan de leveringsplicht van ACT (Arnica VOF) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ACT geleverde producten in de categorie ‘Webinars en online hulpverlening' een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Levering geschiedt door het verlenen van toegang tot de inhoud van de bestelde en betaalde online hulp of door het toesturen van het aangeschafte product per post.

 

2.4 De consument/klant die producten aanschaft in de categorie ‘Webinars en online hulpverlening’kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen omdat de inhoud van digitale aard is en onmiddellijk kan geraadpleegd/gedownload worden. De consument/klant erkent aldus zijn herroepingsrecht te verliezen. De klant beschikt niet over herroepingsrecht wat betreft de producten in de categorie ‘Webinars en online hulpverlening’.

  

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.

 

4. Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij ACT (Arnica VOF) , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ACT. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

 

4.2 ACT (Arnica VOF) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

4.3 ACT (Arnica VOF) maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.